Dành cho manager - Hướng dẫn duyệt ngày phép / công tác của nhân viên

Follow

Comments

1 comment

  • Avatar
    Lý Xuân Nam

    Nhưng thiếu hướng dẫn phần duyệt ngày phép trực tiếp trong email

    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.