Quản lý thông tin nhân viên

Follow

Comments

1 comment

  • Avatar
    Lý Xuân Nam

    Nên đưa phần thông tin của Smartboss 8.0, thay vì của HRPRO7

    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.