Ghi nhận nhân viên nghỉ việc (nhưng không xóa khỏi hệ thống) và ghi nhận đi làm lại

Follow

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.