QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Follow

Comments

1 comment

  • Máy châm công của cty e hiện tại không thể lấy dữ liệu được. Khi e gắn USB vào và nhấn dowload thì máy báo là PENDRV NO EXIST. Mong bên Tinh Hoa hỗ trợ giùm em

    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.